મુજમાં તું

મુજમાં મારું કછું ના રહ્યું
જયારે તુજમાં મને સઘળું મળ્યું

તુજમાં જ ભળીને હું જાણ્યો
મુજમાં તો મારું કછું ન હતું

જયારે મુજમાંથી મુજનું વિસર્જન થયું
ત્યારે તુજમાં મુજને સઘળું મળ્યું

તુજમાં સઘળું પામીને
હું મુજને આજે જાણ્યો

મુજ કરતાં હું તુજમાં
આજે સઘળું પામ્યો

તુજ કરતાં હું મુજમાં
કેમ કાંઈ ન પામ્યો?

મુજ કરતાં તું અલગ ક્યાં હતો
આ તો તુજમાં ભળીને હું જાણ્યો

તુજ મુજના આ ભેદ ઉકેલવામાં
આજ હું તુજને પામ્યો

તુજને પામી આજ મુજને
સમજાઈ ગયો તુજમુજનો ભેદ

મુજમાં તું જયારે અવતર્યો
મુજમાં હું ખરો જનમ્યો

મુજમાં હું જયારે જનમ્યો
ત્યારે તુજની થઈ ખરી જાણ

તુજ વિના હું ન જનમ્યો
તુજ વિના હું મુજને ન પામ્યો

મુજમાં તું અને તુજમાં હું
ભેદ આજે મેં આ જાણ્યો

–© કર્તા™

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s